Politika zasebnosti

Varovanje vaše zasebnosti je za nas ključnega pomena.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev v družbi E.ON Ljubljana (v nadaljevanju: »mi« ali »naše«) obdelujemo in ščitimo tudi vaše osebne podatke. Zagotavljamo vam, da z osebnimi podatki, ki ste nam jih posredovali, upravljamo z največjo skrbnostjo tako, da ravnamo v skladu z veljavno zakonodajo in najvišjimi standardi na področju varstva podatkov.

Prizadevamo si za način upravljanja s podatki, ki vam omogoča nadzor, informiranost in uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov. Za večjo informiranost in preglednost smo pripravili to Izjavo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Izjava«), kjer so opisani vsi vidiki ravnanja z vašimi osebnimi podatki.

Za varnost podatkov skrbimo na vseh nivojih z ustreznimi organizacijskimi  ukrepi, postopki dela in napre- dnimi rešitvami. Za pomoč pri nadzoru in upravljanju  z vašimi podatki smo vam vedno na voljo. Za dodatna pojasnila v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Vse potrebne kontakte najdete v tej Izjavi in na naši spletni strani www.e-on.si .

To Izjavo smo pripravili na podlagi nove Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Uredba«) in vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP«).

Namen te Izjave je seznanitev strank, potencialnih kupcev in drugih oseb (v nadaljevanju: »Posamezniki«) o načinu hranjenja in vrstah osebnih podatkov, ki se zbirajo, ter z nameni in podlago za njihovo obdelavo. Ta Izjava razlaga tudi pravice Posameznikov in opisuje načine izvajanja pravic z namenom upravljanja in nadzora nad lastnimi osebnimi podatki.

Naše temeljno načelo je varovanje zasebnosti in osebnih podatkov Posameznikov, skrbno pa sledimo tudi naslednjim načelom:

 • vaše  informacije zbiramo zgolj v omejenem obsegu in po potrebi;
 • vse podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabljamo izključno za namene navedene v tej Izjavi;
 • podatke hranimo le za obdobje za katerega imamo ustrezno podlago;
 • v naši družbi velja stroga prepoved prodaje, oddaje, distribucije ali nepooblaščenega razkritja vaših podatkov;
 • v nobenem primeru se ne poslužujemo tehnik avtomatiziranega profiliranja, obdelave ali analize osebnih podatkov;
 • držimo se omejitev obdelave in hranjenja podatkov znotraj meja EU;
 • varnost hranjenja osebnih podatkov vseh vrst nam je vedno na prvem mestu.

Upravljavec osebnih podatkov je dobavitelj električne energije in plina:

E.ON Ljubljana, energetske storitve, d.o.o.
Sedež: Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI 21752796
Matična številka: 6815723000
Družbeniki: E.ON Hrvatska  d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb
Dejavnost: 35.140 – Trgovanje z električno energijo
35.230 – Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

(v nadaljevanju: »Upravljavec«).

Upravljavec je v skladu z Uredbo imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (v nadaljeva- nju: »DPO«). Za vprašanja v zvezi s področjem, ki ga ureja ta Izjava je DPO Posameznikom na voljo preko elektronske pošte: varstvo.podatkov@e-on.si , ali pisno na sedež Upravljavca s pripisom: »Za DPO«.

Upravljavec obdeluje osebne podatke Posameznikov z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjeva- nja svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo energentov (v nadaljevanju: »pogodba o do- bavi energenta«) – električne energije in zemeljskega plina – ali drugih storitev oziroma izdelke, vključno s storitvami z dodano vrednostjo (v nadaljevanju: »dodatno blago«).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, Upravljavec obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene: priprava ponudbe, po potrebi z informativnim izračunom stroškov porabe energije za potencialne odjemalce, sklenitev pogodbe ali sprememba pogodbenega raz- merja, dobava in obračun storitev ali izdelkov po pogodbi, dostava izdelkov in/ali dokumentacije na dom, izstavitev ali poravnava računov, spremljanje in izterjava plačil, reševanje ugovorov, reklamacij in tehničnih težav, obveščanje kupcev o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi cen, splošnih, akcijskih, posebnih ali drugih prodajnih pogojev, spremljanje in zagotavljanje sledljivosti posredovanja fizične pošte ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja. V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, Upravljavec obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij poslovnim partnerjem, ki prodajajo izdelke in storitve Posameznikom.

Upravljavec zbira in obdeluje tudi tiste podatke Posameznikov, ki so potrebni za namen ureditve dostopa do distribucijskega omrežja in sklenitev ali spremembo pogodbe o uporabi sistema, za kar ga ob podpisu pogodbe o dobavi pooblasti Posameznik.

Upravljavec zbira podatke, ki jih dobi z merjenjem energetskih  kazalcev in ocenjevanjem trenutne porabe v Posameznikovem gospodinjstvu, vključno z njenimi identifikacijskimi in kontaktnimi podatki ter številko odjemnega mesta v obdobju in za namen izvajanja energetskih svetovanj.

Upravljavec lahko osebne podatke Posameznika obdeluje tudi kot del dodatnih storitev, ki jih naroči Posameznik.

Podatke Upravljavec pridobiva od Posameznika neposredno,  od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo SODO, geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS), javno dostopnih virov (Zemljiška knjiga in podobno) in drugih pristojnih oziroma poobla- ščenih državnih organov ali institucij.

Z namenom ustrezne sklenitve in izvajanja pogodbe Upravljavec obdeluje vse podatke, ki so za to pot- rebni. Predvsem so to naslednji podatki: vaši identifikacijski in kontaktni podatki, spletni piškotki, za shra- njevanje informacij o registraciji in avtentifikaciji uporabnika,  davčni zavezanec oz. davčna številka, EMŠO podpisnika pogodbe o prevzemu dolga, številka TRR, podatki o merilnem oz. odjemnem mestu (številka merilnega oz. odjemnega mesta, naslov merilnega oz. odjemnega mesta, odjemna skupina, obračunska moč, priključna moč, itd.), števčna stanja in količinska poraba po obračunskih obdobjih, podatki o posnetih telefonskih klicih in podobno.

V zvezi z izvajanjem določenih  pogodbenih obveznosti Upravljavec lahko preverja identiteto Posameznika s pomočjo ustreznih načinov avtentifikacije. Upravljavec ne odgovarja za razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete Posameznika, ki je posledica malomarnosti pri varstvu podatkov na strani Posameznika. Upravljavec obdeluje osebne podatke Posameznikov z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjeva- nja svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo energentov (v nadaljevanju: »pogodba o dobavi energenta«) – električne energije in zemeljskega plina – ali drugih storitev oziroma izdelke, vključno s storitvami z dodano vrednostjo (v nadaljevanju: »dodatno blago«).

Osebne podatke Posameznikov Upravljavec obdeluje in hrani za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe o dobavi energentov in drugih pogodb o dobavi dodatnega blaga v skladu z veljavno zakonodajo. Poleg tega upravljavec obdeluje osebne podatke Posameznikov v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti in pravic na podlagi z zakonodaje s področja energetike, samooskrbe, varstva potrošnikov, obligacij, izvršb, davkov, trošarin in druge področne zakonodaje.

Upravljavec lahko osebne podatke Posameznikov obdeluje tudi na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Upravljavec ali tretja oseba, razen, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznikov, zlasti kadar se podatki nanašajo na mladoletne osebe. Posameznik ima pravico obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa kadar koli ugovarjati. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, Upravljavec opravi presojo skladno z Uredbo. Upravljavec lahko na podlagi zakonitega interesa osebne podatke pridobiva in posreduje znotraj povezanih družb (skupina innogy) v notranje upravne namene.

Upravljavec bo podatke Posameznikov, ko gre za obdelavo izven namenov izvajanja pogodbenih obveznosti ali na podlagi zakona in izrecnega soglasja, obdeloval na podlagi zakonitega interesa le v naslednjih primerih:

 • Upravljavec opravi presojo možnosti za nadaljnjo uporabo podatkov Posameznika v skladu z Uredbo in se odloči za zakonito uporabo podatkov v anonimizirani in/ali agregirani obliki za trženjske in druge poslovne namene (npr.: analize, raziskave ipd.) ali se odloči za brisanje določenih podatkov;
 • skladno z Uredbo sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Sklenjena pogodba o dobavi energenta s Posameznikom predstavlja zakoniti interes Upravljavca za izvajanje neposrednega trženja dodatnega blaga (novosti v ponudbi izdelkov in storitev oziroma novosti v poslovnih modelih) ter pošiljanja informacijskih materialov za izdelke in storitve Posamezniku. Pri tem sledimo cilju, da takšne informacije posamezniku predstavljajo določeno korist, kot je na primer prihranek pri stro- ških dobave različnih energentov in učinkovitemu  varčevanju z energijo. Občasno bomo Posameznike povabili tudi k sodelovanju v naših nagradnih igrah in podobno, pri čemer se lahko takšno sodelovanje sprejme ali pa tudi ne;
 • na podlagi zakonitega interesa lahko Upravljavec Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Upravljavec zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali;
 • za zakonite interese šteje tudi obdelava podatkov Posameznikov za namene preprečevanja zlorab, uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki v upravnih, sodnih ali drugih postopkih, za namene izvršb, sodnih in izvensodnih izterjatev ter za preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov.

Obdelava podatkov Posameznikov s strani Upravljavca lahko temelji na soglasju, ki ga Posameznik da Upravljavcu.  Posameznik lahko s podanimi soglasji upravlja tako, da neposredno kontaktira Upravljavca, pri čemer si Upravljavec pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer bo Upravljavec upošteval zadnje, veljavno soglasje. Upravljavec sme podatke, prejete na podlagi soglasja, hraniti in obdelovati najdlje do preklica soglasja.

Na podlagi soglasja Upravljavec lahko zbira osebne podatke Posameznikov, ki jih prejmejo strežniki pri obisku spletnih strani in drugih aplikacij Upravitelja s pomočjo edinstvenih identifikatorjev (t.i. piškotki) za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega  delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja obiskov Posameznikov. Politika piškotkov je objavljena na spletni strani Upravljavca.

Za namene neposrednega trženja lahko Upravljavec vzpostavi stik s Posameznikom, s katerim nima sklenjene pogodbe o dobavi energenta, le na podlagi soglasja.

Na podlagi soglasja Posameznika, lahko Upravljavec izvaja storitve z dodano vrednostjo, prilagaja ponudbo navadam Posameznika, izvaja trženjske raziskave in profiliranje z namenom trženjskih aktivnosti.

V primeru organizacije tekmovanj, ki vključujejo Posameznike (tudi mladoletne osebe), lahko Upravljavec na podlagi soglasja (v primeru mladoletnih oseb soglasje podajo starši ali skrbniki) zbere identifikacijske in kontaktne podatke Posameznikov, ki tekmujejo, z namenom ocenjevanja tekmovanja, napredkov Posameznikov in izjave o rezultatih. Posameznik poda soglasje potrebno v namene objave rezultatov in podatkov o zmagovalcu.

V primeru snemanja telefonskega klica vas na to pred snemanjem telefonskega razgovora izrecno opozorimo. Posnetek hranimo, da lahko z njim izkažemo poslovno komunikacijo – sklenitev, spremembo ali prenehanje določenega poslovnega razmerja – oz. vašo privolitev.

Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali in obdelali oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Podatki, zbrani za namene izpolnjevanja  pogodbenih obveznosti (identifikacijski, kontaktni, obračunski in drugi) se hranijo do poteka zastaralnih rokov za posamezno terjatev.

Pri hrambi osebnih podatkov, katerih obdelava temelji na zakonu, Upravljavec podatke hrani do poplačila vseh terjatev in do izpolnitve zakonskih obveznosti,  razen če zakon določa drugače.

Osebne podatke Posameznika, ki so zbrani na podlagi zakonitega interesa, Upravljavec lahko obdeluje dokler obstaja namen, za katerega so bili podatki zbrani oziroma do ugovora o obdelavi osebnih podatkov s strani Posameznika.

Podatke, ki so zbrani na podlagi soglasja, Upravljavec lahko obdeluje dokler obstaja namen, za katerega so bili podatki zbrani in za katerega je bilo soglasje podano oziroma do preklica soglasja. Enako velja za povezane družbe v skupini innogy in obdelovalce, katerim so bili podatki poslani na podlagi soglasja Posameznika za iste namene obdelave.

Upravljavec mora kot davčni zavezanec, po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, zagotoviti hrambo računov še 10 let po poteku leta, na katerega se računi nanašajo.

Po poteku obdobja hrambe se podatki izbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več mogoče ponovno uporabiti, razen, če zakon določa drugače.

Upravljavec, kot večina podjetij, za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažira različne pogodbene obdelovalce (tretje osebe), ki opravljajo del storitev v njegovem imenu, pri čemer Upravljavec osebne podatke Posameznikov tretjim osebam posreduje le na podlagi vnaprej sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in dogovorjenih tehničnih in organizacijskih navodil, ki jih mora pri obdelavi podatkov spoštovati tretja oseba. Tako Upravljavec zagotavlja, da tretje osebe pri obdelavi podatkov zavezuje visok standard varstva podatkov kot Upravljavca.

Skladno z namenom,  s katerim se osebni podatki obdelujejo po vsakokrat veljavni zakonodaji EU in Republike Slovenije, lahko Upravljavec posreduje osebne podatke o Posameznikih:

Znotraj  skupine  innogy

Upravljavec za notranje upravne namene posreduje osebne podatke naslednjim pogodbenim obdelovalcem znotraj skupine innogy, katere član je:

 • E.ON Hrvatska  d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb;
 • innogy SE, Opernplatz 1, 45128 Essen, Nemčija.

Pogodbenim zunanjim obdelovalcem

Osebne podatke Posameznikov Upravljavec posreduje obdelovalcem, ki:

 • v imenu in za račun Upravljavca izvajajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z Upravljavcem na področju trženja in prodaje lastnih storitev oziroma izdelkov;
 • opravljajo svetovalne storitve in svetujejo v zvezi z izboljšanjem storitev in izdelkov ter učinkovite komunikacije s Posamezniki, izvajajo IT storitve in vzdržujejo poslovne aplikacije;
 • opravljajo storitve dobave energentov ali dostave izdelkov in storitev, tudi storitev z dodano vrednostjo;
 • izvajajo računovodske, kadrovske in povezane storitve, izvajajo storitve upravljanja in izterjave dolga ter storitve shranjevanja, uničenja in brisanja podatkov in dokumentov;
 • opravljajo pravne in druge storitve, povezane s poslovanjem Upravljavca.

Sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja

Za namen izpolnitve pogodbe o dobavi energenta Upravljavec posreduje podatke Posameznikov sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja z električno energijo (SODO d.o.o.) in geografsko pristojnemu operaterju distribucijskega sistema zemeljskega plina (ODS) na način, ki ga narekuje veljavna zakonodaja in pravilniki s področja urejanja trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

Drugi

Dostop do osebnih podatkov Upravljavec omogoča pravnim in fizičnim osebam, državnim organom in javnim ustanovam, v kolikor so za dostop pooblaščeni in v kolikor je podlaga za dostop do teh informacij:

 • spoštovanje ustrezne zakonske obveznosti (uporaba predpisov ali odločb državnih organov);
 • izvajanje pogodbenih obveznosti, vključno s preverjanjem morebitnih kršitev;
 • postopek za reševanje pravnih sporov, tožbenih zahtevkov, sodnih in izvensodnih poravnav, varno- stnih incidentov;
 • varstvo pravic in premoženja, ogroženost Upravljavca, Posameznikov ali javnosti na način in v obsegu, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Posameznik ima pravico kadar koli poslati zahtevo za dostop, popravek, izbris, omejitev obdelave in pre- nos ali ugovarjati zoper obdelavo svojih osebnih podatkov, ki jih zakonito hrani in obdeluje Upravljavec.

Upravljavec Posameznikom zagotavlja uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v roku enega (1) meseca od prejema zahteve za spremembo.

Posameznik lahko svojo zahtevo odda:

 • osebno  na sedežu Upravljavca, Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana;
 • po pošti na naslov: Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana;
 • po elektronski pošti na naslov: info@e-on.si .

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo, lahko Upravljavec preveri njegovo istovetnost tako, da zahteva predložitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev zahteve Posameznika.

V primeru da so zahteve Posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti, ker se ponavljajo, lahko Upravljavec:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij, sporočanja ali izvajanja zahtevanega ukrepa ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznik ima od Upravljavca pravico zahtevati potrdilo o obdelavi njegovih osebnih podatkov in zahtevati kopijo teh podatkov v obliki elektronske ali fizične kopije. V primeru, da Upravljavec obdeluje veliko količino podatkov Posameznika, lahko Upravljavec  Posameznika pozove, da v svoji zahtevi navede vrsto oziroma skupino specifičnih podatkov, ki se obdelujejo.

Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, lahko Upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Posameznik ima pravico od Upravljavca zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, tako da odda zahtevek za popravek osebnih podatkov, na katerega navede svoje aktualne osebne podatke in ga odda v elektronski ali fizični obliki.

Posameznik ima pravico od Upravljavca kadar koli zahtevati, da pozabi oziroma izbriše njegove osebne podatke, tako, da odda zahtevo za pozabo. Kadar gre za podatke, zbrane z javnih virov, Upravljavec zbriše kopije in povezave do teh podatkov.

Upravljavec je dolžan podatke Posameznika izbrisati, kadar:

 • namen, za katerega so bili podatki zbrani, ne obstaja več;
 • je Posameznik preklical svoje soglasje za obdelavo njegovih podatkov;
 • pravna ali druga zakonita podlaga za obdelavo določenih osebnih podatkov Posameznika ne obsta- ja več;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa Upravljavca kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine Posameznikov;
 • kadar  to zahteva skladnost z zakonom ali so bili podatki zbrani v neskladju z zakonom.

Posameznik lahko zahteva omejitev obdelave svojih podatkov, kadar se ne strinja s točnostjo ali zakonitostjo obdelave podatkov, vendar želi še vedno uveljavljati svoje pravice, za namen katerih so bili podatki zbrani (npr.: za uveljavljanje,  izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov). Upravljavec lahko omeji obdelavo osebnih podatkov, ko Posameznik poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, Upravljavec pa o upravičenosti zahteve še ni odločil. Upravljavec lahko podatke, katerih obdelava je bila omejena, hrani za namene dokaznega gradiva v primeru uveljavitve ali obrambe pravnih zahtevkov v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru da obdelava podatkov temelji na soglasju Posameznika ali pogodbi in se ta opravlja z avtomatiziranimi sredstvi, ima Posameznik pravico od Upravljavca zahtevati in prenesti svoje osebne podatke neposredno na drugega upravljavca (dobavitelja). Podatke Posameznika bomo prenesli neposredno na drugega upravljavca v kolikor bo to tehnično izvedljivo.

Posameznik ima kadar koli pravico ugovarjati obdelavi podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih Upravljavca ali tretje osebe. Upravljavec preneha z obdelovanjem  osebnih podatkov, razen, če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami ali svoboščinami Posameznika.

Kadar gre za obdelavo podatkov v namene neposrednega trženja ima Posameznik pravico, da kadar koli poda ugovor na obdelavo svojih podatkov za te namene, v kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. V kolikor neposredno trženje temelji na Posameznikovem soglasju, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem danega soglasja.

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na DPO Upravljavca preko elektronske pošte na naslov varstvo.podatkov@e-on.si ali pisno na naslov E.ON Ljubljana, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana s pripisom: »Za DPO«.

Prav tako ima Posameznik v primeru, da meni, da je obdelava osebnih podatkov s strani Upravljavca v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem po oblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Ta Izjava začne veljati 31.12.2019 in je objavljena na spletni strani www.e-on.si . Izjava se po potrebi dopolnjuje. O dopolnitvah vas bomo na ustrezen način obvestili.