Dokumenti in obrazci

Električna energija

V ceno električne energije niso vključeni omrežnina oziroma cena za uporabo omrežja, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom, trošarina ter morebitne druge javne dajatve, določene in objavljene skladno z veljavnimi predpisi. V okviru dobave se zaračunava fiksni del za energijo v višini 2,45 € brez DDV oziroma 2,989 € z DDV za posamezno merilno mesto na mesec.

Zemeljski plin

Cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Dodatno blago za dodatne prihranke

Ceniki dodatnih storitev

Za več informacij o učinkoviti rabi energije, obnovljivih virih energije in sistemih soproizvodnje toplotne in električne energije vas vabimo, da obiščete spletna mesta na spodnjih povezavah.