Vprašanja in odgovori

Preklop/Zamenjava dobavitelja

Zamenjava je preprosta, pred sklenitvijo pogodbe z E.ON-om pa vam ni treba prekinjati pogodbe z dosedanjim dobaviteljem. Za sklenitev pogodbe potrebujete zadnji račun za električno energijo od trenutnega dobavitelja električne energije, osebni dokument in davčno številko. Če niste lastnik merilnega mesta, potrebujete tudi soglasje lastnika merilnega mesta. 

S podpisano dokumentacijo, ki jo prejmemo do 10. dne v mesecu oziroma zadnji delovni dan pred 9. dnem v mesecu, bomo nemudoma oddali vlogo pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja SODO in obvestili vašega dosedanjega dobavitelja.

Celoten postopek zamenjave dobavitelja povprečno traja med tremi in sedmimi tedni od oddaje popolne dokumentacije. Če je pogodba s strani družbe SODO odobrena, se bo menjava dobavitelja izvedla 1. dne v naslednjem mesecu.

Odjem

Za stanje števca je priporočljivo (ni pa obvezno) sporočanje vsak mesec med 1. in 4. dnem v mesecu. Stanje števca na najenostavnejši način oddate prek portala Moj E.ON. Stanje nam lahko sporočite tudi na brezplačno telefonsko številko 080 36 36 ali po elektronski pošti info@e-on.si .Tako boste plačevali toliko energije, kot ste jo v posameznem mesecu dejansko porabili (neakontacijsko plačevanje).

Da. Na pogodbo o dobavi električne energije se vpiše želena obračunana količina v kWh.

Prek portala Moj E.ON, po elektronski pošti na naslov info@e-on.si ali na brezplačno telefonsko številko 080 36 36. Stanje števca je treba oddati med 1. in 4. dnem v mesecu.

Da, v roku 30 dni od spremembe cenika lahko odstopite od pogodbe o dobavi brez odpovednega roka in pogodbene kazni.

Da. Z dodatkom aneksa k pogodbi o dobavi lahko naknadno naročite vso dodatno blago v naši ponudbi.

Plačevanje

Račune za dobavljeno električno energijo prejmete predvidoma med 5. in 15. dnem v mesecu za preteklo enomesečno obdobje.

Preverite na računu. Podatek je zapisan v tabeli v polju Tarifa. ET je oznaka za enotno tarifo, ki velja ves čas pri merjenju porabe z enotarifnim števcem. VT in MT sta oznaki za večjo in manjšo tarifo, ki ju beleži dvotarifni števec.

E.ON nima lastnih plačilnih okenc za poravnavo obveznosti. Vse obveznosti lahko poravnavate na običajne načine – prek različnih bančnih poti (na okencu, spletna banka, trajnik) ali na pošti.

Spremembe

Novo pogodbo za oskrbo z električno energijo morate podpisati v primeru nove ali ponovne priključitve na omrežje (npr. zaradi novogradnje, ki dotlej še ni bila vključena, oz. če je bilo odjemno mesto zaradi kakršnega koli razloga odklopljeno), če se spremeni plačnik na merilnem mestu (npr. pri prodaji nepremičnine) ali če zamenjate dobavitelja električne energije.